All posts filed under “works

Wobbling

Wobbling
Wahanie

Wobbling, 2017
mix media installation
Wobbling, 2017, mix media installation, presented in BB Gallery in Kraków
fot. Jacek Maria Stokłosa

This is a fantastic hole

This is a fantastic hole
To jest rewelacyjna dziura

EN
“This is a fantastic hole” is an optical intervention based on camera obscura and set of mirrrors, penetrating the walls of Dworek Białoprądnicki and Baszta Gallery. Playing with external light, which every day the ruins of the sixteenth-century tower are devoid, leads to its revival. On the foundations of the tower are showing people and life taking place in the square in the main courtyard. The projection takes place in real time, creating an opportunity for contemplation of the outside world, from the hidden tower’s undergrounds.

PL
“To jest rewelacyjna dziura” jest interwencją optyczną bazującą na camerze obscurze i układzie luster, w efekcie przenikającą mury Dworku Białoprądnickiego i galerii Baszta. Gra światłem zewnętrznym, którego na co dzień pozbawione są ruiny XVI-wiecznej baszty, prowadzi do jej ożywienia. Na fundamentach budowli wyświetlają się ludzie i życie rozgrywające się na placu przed Dworkiem Białoprądnickim. Projekcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym, stwarzając możliwość dla kontemplacji świata zewnętrznego, ze skrytej pod ziemią baszty.

Curator / kurator: Artur Wabik
June / czerwiec 2019

En
Mirrors – a word like a boomerang comes back to the considerations of many philosophers who deal with commonly understood culture. And therefore cultural anthropologists as well. I think that word especially used in a meta-metaphoric sense has been a source of inspiration. It’s about another anthropological term – that is the so-called The other. The other is another person, in contact with whom you can only realize yourself. The other is like a mirror in which we look at each other, thus making it possible to discover our identity. Finally, you can change the existing names and give new ones to others, making meaningful displacements and expanding your own interpretive apparatus.

The more mirrors, the more reflections – and the wider the picture. A mirror in the literal sense enables illumination of dark spaces. A clever arrangement of a series of mirrors served the ancients to illuminate the interiors hidden in the darkness. The masters in this play were the ancient Egyptians. We can only assume and make a literary vision of what kind of pride and mysticism that skill has inflicted on them – when the brilliance from the source of all life, through mirrored machinations, illuminated their sacred crypts during sacred mysteries.

Bartolomeo Koczenasz in his installation ”This is a sensational hole”, arranged in the basements of Dworek Białoprądnicki, combined these two functions of mirrors. The play of lights, directed in a neat way using mirrors, is the mechanical use of technical possibilities of long history, which at the same time prompts reflection on the perception, phenomena and nature of cognition.

Jan Barański

PL
Zwierciadła – słowo to niczym bumerang powraca w rozważaniach wielu filozofów, zajmujących się szeroko rozumianą kulturą. A zatem także antropologów kulturowych. Ich chyba szczególnie słowo to, wykorzystane w meta-metaforycznym sensie, inspiruje. Chodzi o kolejny antropologiczny termin – czyli o tzw. Innego. Inny, to drugi człowiek, w zetknięciu, z którym dopiero można uświadomić sobie siebie samego. Inny jest niczym Zwierciadło, w którym przeglądamy się, mogąc dzięki temu odkryć swoją tożsamość. Nareszcie można przemienić obowiązujące dotychczas nazwy siebie i nadać nowe Innym, dokonując znaczeniowych przemieszczeń i rozbudowując własny aparat interpretacyjny.

Im więcej luster, tym więcej odbić – i tym szerszy obraz. Lustro w sensie dosłownym umożliwia rozświetlanie ciemnych przestrzeni. Zmyślne ustawienie szeregu zwierciadeł służyło starożytnym do rozświetlania ukrytych w mroku wnętrz. Mistrzami w tej sztuce byli starożytni Egipcjanie. Możemy tylko przypuszczać i snuć literackie wizje na temat tego, jaką dumą i mistycyzmem napawała ich ta umiejętność – gdy pochodzący wprost ze źródła wszelkiego życia blask dzięki zwierciadlanym machinacjom rozświetlał ich święte krypty w trakcie tajemniczych misteriów.

Bartolomeo Koczenasz w swojej instalacji „To jest rewelacyjna dziura”, zaaranżowanej w podziemiach Dworku Białoprądnickiego połączył te dwie funkcje zwierciadeł. Gra świateł, ukierunkowanych w zręczny sposób przy użyciu luster, to mechaniczne wykorzystanie technicznych możliwości o millenialnej historii, które jednocześnie skłania do refleksji nad postrzeganiem, fenomenami i naturą poznania.

Jan Barański

Beyond the past and the present; Zizkov

Beyond the past and the present; Zizkov district
Poza przeszłością i teraźniejszością; dzielnica Zizkov

Works has been presented since 2017 in the hallway
the Nevan Contempo gallery in Zizkov, Prague

The images you are looking at are based on an overlap
of two photographs, one originating in an unspecified past and another taken
within the last two weeks. The outcome of this combination is a set of collages
based on three colors: red, white and blue. It is as well a mixture of
situations, people and stories that belong to the Žižkov district.

The neighborhood appears in the images gently
manipulated by Bartolomeo Koczenasz, a Krakow based photographer, as a
territory of urban turbulences and constant modification. One of the youngest
districts of today’s wider center of Prague was historically a working class
periphery, in the course of time exposed to various stages of transformation.
Today it represents an interesting mixture of architecture from the old tenant
houses through empty parcels to new housing projects and gentrified hotspots. Žižkov
used to and sometimes still is perceived as the rough neighborhood. However,
recently the layers of hipster culture and a contemporary art district
contributed to its image as one of the most heterogeneous areas in Prague.

Bartolomeo Koczenasz has created this set of collages through a continuous process of exploration of the neighborhood, both in its present moment and through archival material. His main goal was to cast a new light on the images from the past and merge them with a contemporary face of the district. This simple gesture gives us room to observe Žižkov from another perspective, from beyond the past and the present.

Piotr Sikora

I woke up suddenly in Barcelona

Obudziłem się nagle w Barcelonie

Świetność krakowskich knajp przemija cały czas. Czasem po większości tych miejsc nie pozostaje nic poza słowem i wspomnieniem. Niektóre owiane legendą istnieją do dziś, czasem swój byt zawdzięczając temu, że jest tam jak dawniej.
Fascynują mnie miejsca, w których wydarza się coś więcej niż konsumpcja i prozaiczna codzienność. Na wystawę składają się instalacje opowiadające o krakowskich adresach, pod którymi kotłowała się specyficzna energia – kiełkowały rewolucje, małe i duże, czasem urzeczywistnione.

Podwale 7: Esplanada / Gałka Muszkatałowa / Cristal / Bisanz / C. K. Browar
„W wytwornej tej kawiarni zbierał się świat nauki, ciało uniwersyteckie, literaci, muzycy i młodzież studiująca, pożerająca – niemal dosłownie – pisma. Okrągłe marmurowe stoliki, pluszowe kanapki, foteliki i latem otwarta weranda – wysuwały Esplanadę na plan pierwszy w Krakowie.”
Antoni Wasilewski

„Artyści plastycy przyozdobili wnętrze osobliwymi malowidłami. (…) Przez szybę od ulicy można było obejrzeć tę pstrokaciznę barw i chaos kształtów, z którego wyłaniały się nienaturalnie powykręcane figury, asymetryczne niby-twarze, geometryczne arabeski. Pośrodku zawisła niesamowita lampa olbrzymich rozmiarów. Coś niby skrzydlaty balon, niby kanciasta piramida do góry nogami”
Zygmunt Leśnodorski o Gałce Muszkatołowej – kwaterze operacyjnej futurystów

Szpitalna 38: Paon / Teatralna / Cyganeria / Coco
„Głośnym echem odbił się na przykład zamach na kawiarnię Cyganeria, dokonany 22 grudnia 1942 roku przez żydowską grupę bojową „Iskra”. Bojowcy pod dowództwem Idka Libera obrzucili granatami lokal, zabijając 11 Niemców, a raniąc 13.”
Krzysztof Jakubowski

„Wpadłem do mieszkania, gdy jakaś kobieta naddzierała płótno z Paonu. Odebrałem je siłą, a następnie pozostawiłem na balkonie i zacząłem ratować maszyny do pisania i do liczenia. (…) Tak też się stało i płótno w asyście dwóch strażników przeniesiono wkrótce do nowego gmachu Muzeum Narodowego.”
Zdzisław Pankowicz

Straszewskiego 24: Piwiarnia / Barcelona
Obudziłem się nagle w „Barcelonie”
Pan Jasio nerwowo roznosił piwo
Jak zwykle nie wydając reszty
Galaretka wieprzowa
Trzęsła się ze strachu tym mocniej
Że przy drugim stoliku
Pod oknem usiadł donosiciel
Siedziałem z Wojtkiem Bellonem
Który wciąż chciał wyjechać z Barcelony…
Adam Ziemianin

Jana, Sławkowska, Bożego Ciała: Piękny Pies
„Ciężką, metalową butlę z gazem do piwa ustawiamy na blacie baru, jej zawór kierujemy w stronę drzwi. Odeprzemy każdy atak! Niech żyje psia wolność.”
Maciej Piotr Prus

„Spotykamy się tu, aby być ze sobą. Jak mąż i żona, niebo i ziemia. Razem przezwyciężamy ból egzystencji, staramy się znaleźć odrobinę zrozumienia i ciepła w tym groźnym trwaniu kolejnej Rzeczpospolitej. Sąsiedzi jednak pałają żądzą mordu. Interesuje ich własna wygoda i własny zysk. Są głusi na wołanie rzeczywistości.”
Maciej Piotr Prus

 

House in particular

House in particular / Dom w szczególe
Kraków Art House / Cracow Gallery Weekend KRAKERS

Artist: Bartolomeo Koczenasz
Curator: Piotr Sikora
Feat: Kuzko / Noude / Malik / Rejs / Rudzki / Jurecki / Wvojt

English
… and the house stood there and looked at its reflection in the Vistula river. It leaned out its head into the long perspective of the path and listened as the sound of tumbling stones echoed off the walls of Twardowski’s Rocks.
Time passed (as in its everyday routine), imprinting images on everyday things, objects and walls. Let’s call those out, like ghosts, from the ashes, from the traces of earlier exhibitions that left their traces on the walls, from the foggy memories of our own and from our collective ones.
In his individual exhibition, Bartolomeo attempts a reconstruction of the history of the house which has, for the last 5 years, been a witness of the lively social and cultural life of its inhabitants. The record of contemporary events naturally intertwines with the rich history of the place emphasizing its genius loci.
(ed. by Piotr Sikora)

Polski
…a dom tam stał i oglądał się w Wiśle. Wychylał głowę długim prospektem duktu praskiego i słuchał jak echo stuku kamieni odbija się od ścian skałek Twardowskiego.
Czas mijał (jak to ma w zwyczaju) odciskając obrazy na każdodziennych rzeczach, obiektach i ścianach. Wywołajmy je tak jak się wywołuje duchy, z resztek popiołu, ze śladów po wcześniejszych wystawach które odbiły się na ścianach, z zadymionych wspomnień naszych i wspólnych.
Na solowej wystawie Bartolomeo podejmuje się rekonstrukcji historii domu który przez ostatnie 5 lat jest światkiem bujnego życia towarzysko – kulturalnego jego mieszkańców. Historia współczesna naturalnie splata się z bogatą przeszłością miejsca podkreślając jego genius loci.
(oprac. Piotr Sikora)

 

fot. Aleksander Hordziej

fot. Aleksander Hordziej

fot. Aleksander Hordziej

fot. Aleksander Hordziej

Opening of House in particular and House in general as part of Krakers Kraków Gallery Weekend

video: Aleksander Hordziej

Moon #1

Moon that took part in the 7th Water Critical Mass in Kraków.
It was also featured in Vogue Poland November 2018 Art Issue edited by Paulina Ołowska.
In 2018 the Moon was purchased by private collector.

fot. Katarzyna Lasoń

fot. Aleksander Hordziej

fot. Jukka Male

fot. Agata Jabłońska

 

Frames of the Times; Kazimierz

IMG_8323web

image-10

image-8

image-6

image-2

image-1

image-11

image-9

image-5

image-7

image-3

image-4
Works for sale. For price list and details contact bartsmiles@gmail.com

“Frames of the Times; Kazimierz”
Exhibition opens again from 1st september until 27th september
JCC Kraków, Miodowa 24, Kraków

Imagine on Plac Nowy, a man sits in a traditional hat with a wide brim and a cane at a cafe’s street side table, chatter and clamor fill the air while the bright late morning summer sun lights the square. He squints his eyes, his gaze sweeping across the building facades and street corners. With a glance towards the rusty tower of the Bożego Ciała church and his gaze lingers on the faces who pass by in the tourist carts. The clock chimes twelve o’clock. He rises, looking straight into the sun, and begins to walk as the buildings lose their colors and cars disappear in a haze as a familiar voice is heard : B’ezrat Bashem!

Bartolomeo Koczenasz’s “Frames of the Times; Kazimierz“ juxtaposes contemporary photos with archival images documenting Kazimierz from 80, 90 and even 100 years ago. “Frames of the Times“ asks the viewer to study the thin differences passing between the past and the present. This unique presentation of photographs both enhances perspective and invites the viewer to play visually with the images. While decades of Kazimierz’s painful history are hidden within the photos, this is not about the black pages of history – but about lost memories which continue to demand their place in the visual landscape of Krakow’s Jewish Quarter.

Curator: Piotr Sikora
Partners: POLIN Museum of the History of Polish Jews, Historical Museum of the City of Krakow, National Archive in Kraków, Bratniak Foundation, CentrumPapieru.pl

“Klatki czasów; Kazimierz”

Wystawa będzie ponownie otwarta od 1 września do 27 września
JCC Kraków, Miodowa 24, Kraków

Na Placu Nowym obok jednego z przyulicznych kawiarnianych stolików siedzi mężczyzna w charakterystycznym kapeluszu o szerokim rondzie i z laską. Rumor i wrzawa równo z jasnym, letnim słońcem przedpołudnia wypełnia plac. Postać mruży oczy i rozgląda się. Jego spojrzenie ogarnia fasady kamienic i rogi ulic. Zerka w stronę rdzawej wieży kościoła Bożego Ciała i zatrzymuje się na twarzach mijających go w melexach turystów. Bije dwunasta. Mężczyzna podnosi się, spogląda wprost w słońce i zaczyna iść. Z pierwszymi krokami kanty domów i obrysy dachów tracą kolory, auta znikają z chodników, a powietrze srebrzy się w jasnym południowym świetle. Słychać znajomy głos: B’ezrat Hashem!

Projekt Bartolomeo Koczenasza oparty jest na pozornie prostych zestawieniach zdjęć Kazimierza powstałych w tym roku z tymi które dokumentują życie miasta 80, 90, czy nawet 100 lat temu. Tym razem opowieść osnuta jest nie tyle na poszukiwaniu podobieństw, co badaniu cienkiej różnicy, która przebiega miedzy przeszłością a przyszłością. Autorski sposób prezentowania fotografii animuje naszą perspektywę i zaprasza do wizualnej zabawy, w której ukrytych jest kilkadziesiąt bolesnych lat krakowskiego Kazimierza. Nie o czarne karty historii tutaj jednak chodzi, co o pamięć, pamięć utraconą, która cały czas domaga się swojego miejsca w wizualny krajobrazie tej części miasta Krakowa.

Kurator: Piotr Sikora
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Fundacja Bratniak, CentrumPapieru.pl

 

Smile

IMG_3807 resized

Smiling House

World Smile Day fot. Mieszko Stanisławski

World Smile Day

World Smile Day fot. Mieszko Stanisławski

World Smile Day

World Smile Day fot. Mieszko Stanisławski

World Smile Day

IMG_9514

World Smile Day

IMG_9665

World Smile Day

IMG_9384 bi

smile1gif

1smile grid

One smile

 

 

Map of city interventions, Kraków (Poland)

Map of City interventions

street view 1200px

Tyniecka 9, Street View

grid 3x3

Urban interventions is a multi-element exhibition about urban space of Krakow. The photographs present out of context pieces of the historical areas of ​​the city . They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment . Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change. Large-scale map made of photographs in addition to its core function-exhibition, acts as a guide to those points of Krakow.
Outdoor exhibition is located on a promenade by Tyniecka 9 street in Kraków.

PL
Miejskie interwencje to wielo elementowa wystawa o przestrzeni miejskiej Krakowa. Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty historycznych przestrzeni miasta. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie. Wystawa będąc równocześnie wielkoskalową mapą, spełnia rolę przewodnika po tych punktach Krakowa.
Wystawa znajduje się przy deptaku na wysokości ul. Tynieckiej 9 w Krakowie.

Frames of times, Wisła in Kraków.

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

“Frames of times” is a collection of works, which consists of two juxtaposed images; old and contemporary photographs of urban spaces. It is a dialogue of the past with the present in the context of the function of public space and interactions within it. This unique presentation of old photographs gives viewers the opportunity to see the changes that have taken place in the public space. Interactivity of the works, depending on ones point of view, enable people to see the passage of time and the accompanying changes in the architectural and social sphere .

Krakow is the city with a rich history and fascinating architecture. Its photographic archives contain meaningful images within in both photographic and historical sense. This give an opportunity to examine the specifics of human life; in his relation with public space and others. Interwar period becomes one of the main reference points as an era characterized by extremely rich development of architecture, social life and intellectual thought. It is a time in which the citizens of Kraków experienced a new quality of life; more theatres, parks, beaches and  other site were funded, some of which exist to this day. The passage of time and the accompanying changes have caused the shift in theirs nature while some valuable sites permanently disappeared from the map of Krakow, the memory of them is still present for few. On the other hand, the city as a tissue subjected to constant modifications transforms itself; each day constitutes its character over again. This process can be a continuation of the ideas and functions rooted in the past or can fill in itself with quite new facilities and solutions assigned to the present day and contemporary times. Man as an inherent element of the city subjected to architecture and urban tissue keeps adapting to the space surrounding, influences it and sometimes shapes its physical elements.
“Frames of times” is a story about the city and the transformation of man, the creation of the collective consciousness as a result of the transformation in the material realm of the city.
Work commissioned by the Polish Society of Aesthetics.

PL
,,Klatki czasów” to cykl prac, na który składają się stare i współczesne fotografie przestrzeni miejskich. Jest to dialog przeszłości z teraźniejszością w kontekście funkcji przestrzeni publicznej i interakcji w niej zachodzących. Ten wyjątkowy sposób prezentacji starych fotografii daje możliwość zobaczenia zmian, które nastąpiły w przestrzeni publicznej.  Interaktywność dzieł sprawia, że zależnie od punktu patrzenia widzimy upływ czasu i towarzyszące mu zmiany w sferze architektonicznej i społecznej.

Kraków jest miastem o bogatej historii i fascynującej architekturze. Dzięki bogactwu fotografii archiwalnej możliwe stają się rozważania na temat specyfiki życia człowieka obcującego z przestrzenią miasta i innymi ludźmi. Dwudziestolecie międzywojenne staje się tu jednym z głównych punktów odniesienia jako epoki charakteryzującej się niezwykle bogatym rozwojem architektury, życia społecznego i myśli intelektualnej. To czas, w którym mieszkańcy Krakowa doświadczyli nowej jakości życia; powstały teatry, parki, plaże i wiele innych drogocennych obiektów, z których część istnieje po dziś dzień. Upływ czasu i towarzyszące mu zmiany nadały tym przestrzeniom odmienny charakter, a niektóre cenne miejsca bezpowrotnie zniknęły z mapy Krakowa, pamięć o nich powoli wygasa. Z drugiej strony, miasto jako tkanka poddana ciągłym zmianom nieustannie się przeistacza; każdego dnia konstytuuje swój charakter na nowo. Proces ten może być kontynuacją przeszłości lub wprowadzać w własną przestrzeń zgoła nowe obiekty i rozwiązania przypisane danej teraźniejszości. Nieodłącznym elementem jest tu człowiek-mieszkaniec miasta, który podległy architekturze i tkance miejskiej ciągle dostosowuje się do przestrzeni go otaczającej, wpływa na nią i czasem kształtuje jej materialne elementy.
,,Klatki czasów” to opowieść o mieście i przemianie człowieka, tworzeniu jego kolektywnej świadomości w wyniku transformacji w sferze materialnej miasta.
Praca zrealizowana dla Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Three Perspectives, The Kraków Ghetto.

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three Perspectives, Kraków.
Installation Three Perspectives is based on two juxtaposed images of entrance into Limanowskiego street from Podgórski Market Square. It was exactly where in 1941 the gate of the ghetto wall was raised marking the borderline of humanity. The photos of exactly the same spot were taken at an interval of 72 years. Depending on one’s perspective, one can see the passage of time between the war and modern times. Place that people have been passing by without giving it a thought has now become laden with history. Installation Three Perspectives is based on the contrast between those two points of view. The result is an unrealistic story that has emerged on one of the streets of Podgórze.
Artwork commissioned by ArtBoom Festival. Work curated by Piotr Sikora.
Google Street View

PL
Trzy Perspektywy, Kraków.
Instalacja Trzy Perspektywy to dwa zestawione ze sobą zdjęcia wjazdu w ulicę Limanowskiego od strony Rynku Podgórskiego. To właśnie tam w 1941 stanęła brama muru podgórskiego getta wyznaczając granicę człowieczeństwa. Oba zdjęcia pokazują to samo miejsce sfotografowane w odstępie 72 lat. Zależnie od punktu patrzenia zobaczyć możemy upływ czasu jaki dzieli okres wojny od współczesności. Miejsce mijane bezrefleksyjnie nabiera ciężaru dziejowego. Praca Trzy perspektywy opiera się na zestawieniu dwóch punktów widzenia. Ich wypadkową jest nierealna opowieść jaka za sprawą artysty pojawia się na podgórskiej ulicy.
Praca zrealizowana w ramach ArtBoom Festival i kuratorowana przez Piotra Sikorę.
Google Street View

Fotopolska_672700waralbum.rusmall

waralbum.ru

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

trzy-perspektywy gif

Google StreetView

Photobooth RGB

fot. Mieszko Stanisławski

fot. Mieszko Stanisławski

Photo booth RGB

Photo booth RGB

Photo booth RGB

Photo booth RGB

Photo booth RGB

image-7

author

The first photo booth produced by Photomaton appeared on the streets of Paris in 1928. To be able to get one’s portrait taken in a matter of minutes, by an automated process, was a quite revolutionary invention and accessible to all. Many artists could see the artistic potential of the device and began to experiment with it, including the surrealists André Breton, Luis Buñuel, Max Ernst and Salvador Dalí. Over the years others, such as Andy Warhol or Cindy Sherman, followed in their footsteps.
In the last few decades, photo booths based on a chemical process have begun to disappear. They still remain of interest to collectors, however, who seek out the unique contraptions so as to bring them back to life. In turn, those fascinated with the idea of an instantaneous self-portrait have embarked on the creation of photo booths of their own, using self-invented ideas as regards both the form and the process of creating a photo.
Photo Booth RGB enables users to take a self-portrait and print it straight away. In this particular photo booth the visitor is not only responsible for what is in front of camera but compose the lightning. Mixing rgb live let us experience the very basic principle of color and how does the white light is being created. The final image presents all three channels, it’s intensity and the result of mixing red with green and blue.
Photobooth RGB was commisioned by Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art.

PL
Pierwsze fotobudki wyprodukowane przez firmę Photomaton pojawiły się na ulicach Paryża w 1928 roku. Uzyskanie autoportretu podczas w pełni zautomatyzowanego procesu w zaledwie kilka minut, było czymś absolutnie przełomowym i dostępnym dla każdego. Wielu artystów dostrzegło w tym potencjał artystyczny i zaczęło eksperymentować. Surrealiści, a wśród nich André Breton, Luis Buñuel, Max Ernst oraz Salvador Dalí. Co więcej, na przestrzeni lat pojawili się ich kontynuatorzy tacy jak Andy Warhol, czy Cindy Sherman.
W ostatnich dekadach chemiczne fotobudki zaczęły zanikać. Z jednej strony pojawili się kolekcjonerzy starający się odnaleźć te unikatowe urządzenia i czasem przywrócić do życia, a z drugiej ludzie, którzy zafascynowani ideą błyskawicznego tworzenia autoportretów zaczęli je tworzyć aplikując własne pomysły, zarówno co do formy samej fotobudki jak i procesu powstawania zdjęcia.
Fotobudka RGB służy do wykonania autoportretu i natychmiastowego wydrukowania go. W tej szczególnej fotobudce można nie tylko wpłynąć na to kto i jak znajdzie się na zdjęciu, ale również stworzyć własną kompozycję oświetlenia. Mieszanie barw RGB w czasie rzeczywistym daje możliwość doświadczenia podstawowej zasady światła oraz ukazuje proces powstawania światła białego. Finalna fotografia prezentuje trzy barwy światła, ich nasycenie oraz rezultat mieszania się barw; czerwonej, zielonej i żółtej.
Fotobudka RGB powstała dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.

Bar Barcelona

Barcelona, Bartolomeo Koczenasz

Barcelona, Bartolomeo Koczenasz

Barcelona, Bartolomeo Koczenasz

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Street View

The legendary Barcelona bar was a place to eat and drink, but above all, an alternative Fortress of Krakow’s Intellectual Thought. It was a beer stop on the way to have some vodka at the Jew for students living in the Żaczek student hostel, walking down the former Manifestu Lipcowego street. For all the others, it was a place to exchange opinions, ideas and views. Law students, poets, painters and all the other members of the broadly-defined circle of Krakow’s artists used to meet here. They included: Antoni Potoczek, Adam Ziemianin, Bronisław Maj, Jerzy Gizella, Jan Pieszczachowicz, Krzysztof Krcha, Andrzej Warzecha and Redaktor Czubała.
Barcelona, however, disappeared. It vanished. First, it was changed into a flimsy alcohol-free bar, later into some kind of a shop, and finally, it was announced that a huge tenement house will be built where the small corner house stood. Sic transit gloria mundi…
It is amazing that so many different people and stories could be connected thanks to one sleazy bar, where they allegedly went only for the company, because the food was awful. It was the people’s attitude to this place that made it a fortress which stood, worked and connected people for almost 100 years.
The project is carried out in the place where the bar once stood. As the premises used to neighbour on two other buildings, a mark was left at their walls after it was knocked down, and it is this wall, the remains of Barcelona, that was used for the project. The author placed Adam Ziemianin’s poem entitled Barcelona on it.
Project was awarded in Fresh Zone competition (ArtBoom Festival).
Google Street View

PL
Legendarny Bar Barcelona był jadalnią, pijalnią, ale przede wszystkim alternatywną Twierdzą Myśli Intelektualnej Krakowa. Dla studentów mieszkających w DS Żaczek wędrujących ulicą Manifestu Lipcowego był to przystanek na piwo po drodze na wódkę do Żyda. Dla całej reszty było to miejsce wymiany zdań, pomysłów i poglądów. Spotykali się tu studenci prawa, poeci, malarze i cała reszta szeroko rozumianego kręgu krakowskich artystów. Byli wśród nich m. in. Antoni Potoczek, Adam Ziemianin, Bronisław Maj, Jerzy Gizella, Jan Pieszczachowicz, Krzysztof Krcha, Andrzej Warzecha czy Redaktor Czubała.
Jednak Barcelona przepadła. Znikła. Najpierw zamieniono ją w nędzny, bezalkoholowy bar, później w jakiś sklep, aby wreszcie obwieścić, że na miejscu małego narożnego domu stanie wielka kamienica. Sic transit gloria mundi…
To zdumiewające, że tak wiele różnych osób i historii mogło być połączonych jednym obskurnym barem, do którego przychodziło się podobno tylko dla towarzystwa, bo jedzenie było paskudne. To właśnie stosunek ludzi do tego miejsca uczynił z niego twierdzę, która stała, działała i łączyła ludzi przez blisko 100 lat.
Do realizacji projektu zostało wybrane miejsce, w którym stała knajpa. Z racji, że lokal sąsiadował ściana w ścianę z innymi dwoma budynkami po jego wyburzeniu pozostał ślad na ich ścianach i właśnie na tej ścianie, pozostałości po Barcelonie, namalowany został wiersz Adama Ziemianina pt. Barcelona.
Projekt został nagrodzony w ramach konkursu Fresh Zone (ArtBoom Festival).
Google Street View

21 Jewish Krakowians building a 21st Century Jewish community in Krakow.

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Paulina Skotnicka

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Katarzyna Zimmerer

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Tomasz Jenner

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Marek Handwerker

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Connie Webber

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Jonathan Webber

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Mateusz Żurawik

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Sławek Pastuszka

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Eliezer Gurary

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Katarzyna Leonardi

21 Jewish Krakowians building a 21st Century Jewish community in Krakow.
Jewish life in Krakow exists. Despite the Holocaust, despite the post-war period of communism, despite anti-Semitism and many other problems of contemporary Poland – Jewish life goes on continuously. The Jewish world that exists in Krakow today is different from the one that existed before. It is smaller, but still visible. It is being built by people who trace their roots here in Kazimierz, in Kraków, as well as by people from all over Poland, from all over the world. People of all ages, with different religious and political views, from different educational backgrounds and with different approaches to life – all together they form a pluralistic and proud, and more and more visible and numerous Jewish community of Krakow.
Jakub Nowakowski, director of Galicia Jewish Museum

Krakow is all too often seen as a place of Jewish loss and destruction, a place belonging only to Jewish history. With this exhibition we aim to show the world what we in Krakow know very well: that there is a growing, thriving, local Jewish community which is optimistic, pluralistic and, while mindful of the past, very much looking to the future. The people featured in this exhibition are working to build Krakow’s Jewish community, and by doing so are showing the world the resilience of the Jewish people, and of the human spirit.
Jonathan Ornstein, executive director of Jewish Community Centre of Krakow

PL
Żydowskie życie w Krakowie istnieje. Pomimo Zagłady, komunizmu w latach powojennych, mimo antysemityzmu i wielu innych problemów współczesnej Polski – żydowskie życie nieprzerwanie toczy się nadal. Żydowski świat, który istnieje dziś w Krakowie, jest zupełnie inny od tego, który był tutaj wcześniej. Jest mniejszy, ale nadal widoczny. Budują go ludzie, zarówno mający swe korzenie tutaj na Kazimierzu, w Krakowie, jak i osoby z całej Polski i z wielu innych miejsc świata. Ludzie w różnym wieku, o różnych przekonaniach religijnych i politycznych, z różnym wykształceniem i poglądami na życie. Wszyscy oni, wspólnie, tworzą różnorodną i dumną, a także coraz bardziej widoczną i liczną żydowską społeczność Krakowa.
Jakub Nowakowski, Dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja

Kraków jest zbyt często postrzegany przez pryzmat zagłady Żydów — miejsce, które należy tylko do przeszłości. Zatem poprzez tę wystawę chcemy pokazać światu, że w Krakowie istnieje odradzająca się, współczesna społeczność żydowska, która z nadzieją patrzy w przyszłość. Osoby, które wzięły udział w projekcie, są zaangażowane w budowanie żydowskiej społeczności w Krakowie. Jest to dla mnie świadectwo niezłomności narodu żydowskiego i siły ludzkiego ducha.
Jonathan Ornstein, dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Praca zrealizowana dla Muzum Żydowskiego Galicja i JCC Kraków // Work commissioned by Galicia Jewish Museum and JCC Kraków.