All posts filed under “photographs

City interventions

Kraków, Bergen, Nicosia…

Chaos with objects that seem to convey no or hard to identify meaning.
The photographs present out of context pieces of public spaces in the city of Bergen, Norway. They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment. Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change.

PL
Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty przestrzeni publicznych w Bergen w Norwegii. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie.

Kraków, Poland

image-1

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10exhibition in Kraków / wystawa w Krakowie

 Bergen, Norway

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

Nicosia, Greece and Turkey

Work: insideOUT

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Outsourcing sector in Kraków.
This essay is a part of insideOUT project by Babel Images Collective.

In last few years city tissue of Krakow has been changing quietly. The impact of outsourcing sector location is so big that urban sociologist start to compare it to Nowa Huta location in 50’s in XX century. But the change is different. As observers and documentalist we wanted to ask important questions about daily life, social impact, urbanism, architecture and transport challenges this topic is connected with. In result we introduced this topic to Krakowians: students (possible future employees of BPO), scientist, journalist, local administration, citizens, and finally – BPO staff by itself.
International companies with above-average capital creates work places, where comfort is a priority for both the design of space and work itself. New standards in office spaces arrangement causes that being at work becomes more enjoyable and convenient than ever before. As unusual rooms are being created, leisure time in work gains a new dimension. Architecture teams are competing in the creative design of offices, there are murals, waterfalls and massage rooms, as a result creating harmony becomes a new challenge.
In my photographic reportage, I observe the office spaces, in particular, I pay attention to the comfort of the place as well as the objects and spaces that are not directly linked with work. I’m interested in trying to define work through the arrangement of space and implementation of rare workplace solutions.

PL
Międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponując ponadprzeciętnym kapitałem stwarzają miejsca pracy, w których komfort pracy jest jednym z priorytetów zarówno przy projektowaniu przestrzeni jak i w czasie samej pracy. Nowe standardy aranżacji przestrzeni sprawiają, że przebywanie w pracy staje się przyjemniejsze i wygodniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. W efekcie powstają nietypowe sale, a odpoczynek w pracy zyskuje nowy wymiar. Zespoły projektowe prześcigają się w twórczym projektowaniu przestrzeni biurowych, pojawiają się murale, bary i stoły do ping ponga, stworzenie harmonii staje się nowym wyzwaniem.
W moim reportażu fotograficznym przyglądam się przestrzeniom biurowym, a w szczególności zwracam uwagę na komfort miejsca oraz obiekty i przestrzenie niezwiązane w sposób bezpośredni z wykonywaną tam pracą. Interesuje mnie próba zdefiniowania pracy poprzez aranżację przestrzeni miejsca pracy i wdrożenie rzadko spotykanych rozwiązań.

Citiy interventions, Bergen (Norway)

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz
Bergen, Norway
Chaos with objects that seem to convey no or hard to identify meaning.
The photographs present out of context pieces of public spaces in the city of Bergen, Norway. They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment. Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change.

PL
Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty przestrzeni publicznych w Bergen w Norwegii. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie.

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

 

 

Teleporter

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter that describes one man.
It is a photographic essay on the broadly defined process and motifs of creative activity. Teleporter has been created in Bieszczady Mountains (PL). Due to specific artist’s intervention the outhouse has been transformed into the artwork. The architecture, setting and function taken into account while planning and creating this ”playground” place this object within site-specific art.

PL
Teleporter, który opisuje pewnego człowieka.
Powyższy cykl fotografii to esej na temat procesu i motywów twórczej działalności. Teleporter powstał w Bieszczadach. W skutek specyficznej działalności artysty, wychodek został przekształcony w dzieło sztuki. Architektura, otoczenie i funkcja brane pod uwagę przy planowaniu i tworzeniu tego „placu zabaw” lokują tę pracę pośród innych dzieł sztuki typu site-specific.

 

Work; Snippets of identity

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Cracow crafts of XXI century.
This essay is a part of Snippets of identity project by Babel Images Collective.

Snippets of Identity.
 Cracow crafts of XXI century.
For centuries, craftsmen were a permanent part of the Krakow landscape. As custodians of a secret knowledge of the guild they were an important element of the identity of Krakow districts and central figures of local society.
XXI century brought us progressive gentrification and pushed craftsmen to the margin of populace, resulting in the inevitable collapse of many small businesses. Only those who were able to find themselves in a new reality survived. A new era redefined the concept of a craftsman. It became a bit of an artist and a bit of a businessman who can find his niche in the market and take advantage of favorable market conditions.
What does it mean word ‘craft’ today? Who are the contemporary craftsmen? Who uses their services?

PL
Przez wieki rzemieślnicy stanowili stały element krajobrazu Krakowa. Jako depozytariusze tajemnej wiedzy cechowej byli centralnymi postaciami życia społecznego i współtworzyli mikroświat wzajemnych zależności. Stanowili istotny element tożsamości krakowskich dzielnic.
Na początku XXI wieku postępująca gentryfikacja zepchnęła rzemieślników na margines życia społecznego, powodując nieuchronny upadek wielu małych zakładów. Przetrwali jedynie ci, którzy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nowa epoka przedefiniowała pojęcie rzemieślnika. Stał się on po trosze artystą, po trosze biznesmenem, który potrafi znaleźć dla siebie niszę na rynku i wykorzystać sprzyjającą koniunkturę.
Czym jest rzemiosło w XXI wieku? Kim są współcześni rzemieślnicy? Kto korzysta z ich usług?

City interventions, Kraków (Poland)

image-1

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10

The photographs present out of context pieces of the historical areas of the city . They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment. Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change.
Photographs are presented as outdoor exhibition on the map.

PL
Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty historycznych przestrzeni miasta. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie.
Fotografie prezentowane są formie wystawy na wolnostojącej mapie.